Vyhľadať

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Positivitea s. r. o.
pri používaní služieb webovej stránky www.parking.sk

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydala spoločnosť Positivitea s. r. o., so sídlom: Gregorovej 3142/2, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 510 283, DIČ: 2121404142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150012/B, e-mail: info@parking.sk. (ďalej len „Positivitea“) výlučne pre služby dostupné prostredníctvom webovej stránky www.parking.sk a iných domén patriacich pod skupinu webstránok www.parking. + príslušná doména (ďalej len „Webová lokalita“). Tieto VOP sa vydávajú za účelom definovania pojmov a úpravy práv a povinnosti medzi spoločnosťou Positivitea ako poskytovateľom služieb a užívateľom ako odberateľom služieb dostupných na Webovej lokalite. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou Positivitea a užívateľom v prípade, ak dôjde zo strany užívateľa k používaniu Webovej lokality alebo služieb dostupných na Webovej lokalite, napr. pri používaní softvéru, ktorý je súčasťou Webovej lokality, vrátane aplikácií, funkcií, súborov s obsahom, skriptov, inštrukčných súborov a ľubovoľnej súvisiacej dokumentácie, pričom tieto vzťahy sa riadia nasledujúcimi pravidlami.

I.
Základné definície a pojmy

1. Užívateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP používa Webovú lokalitu, a to ako registrovaný Užívateľ prostredníctvom užívateľského účtu alebo prostredníctvom účtu Facebook alebo Google, teda fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Webovú lokalitu na inzerovanie (predaj, kúpa, prenájom, ponuka/dopyt) nehnuteľností. Pre registrovaných Užívateľov platí, že sú oprávnení vykonať objednávku príslušnej služby prostredníctvom Webovej lokality. Užívateľ – Spotrebiteľ: každá fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, t.j. fyzická osoba, ktorá nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Užívateľ – Objednávateľ: každá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

2. Objednávka služby realizovaná fyzickou osobou - nepodnikateľom je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým Užívateľ – Spotrebiteľ vyjadruje záujem o kúpu služby ponúkanej spoločnosťou Positivitea na Webovej lokalite za cenu uvedenú v príslušnej sekcii Webovej lokality. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 52 v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany Užívateľa - Spotrebiteľa. Po vykonaní registrácie a objednávke služby Užívateľ - Spotrebiteľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Positivitea na základe zmluvy uzavretej na diaľku v súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).

3. Objednávka služby realizovaná fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým Užívateľ – Objednávateľ vyjadruje záujem o kúpu služby ponúkaného spoločnosťou Positivitea na Webovej lokalite za cenu uvedenú v príslušnej sekcii Webovej lokality. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany Užívateľa – Objednávateľa. Po vykonaní registrácie a objednávke služby Užívateľ – Objednávateľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Positivitea na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä podľa ust. § 269 ods. 2, § 409 a § 536 Obchodného zákonníka.

4. Obsahovým súborom sa rozumejú súbory, ktoré znamenajú vzorky súborov poskytnutých spoločnosťou Positivitea v podobe textu, obrázkov alebo zvukov.

5. Službou sa rozumie účet, zobrazovanie inzerátu, zvýhodnené zobrazovanie inzerátu (TOPovanie), softvér, ktorý je súčasťou Webovej lokality, vrátane aplikácií, funkcií, súborov s obsahom, skriptov, inštrukčných súborov a ľubovoľnej súvisiacej dokumentácie, určenej pre Užívateľa. Služba môže byť bezodplatná alebo spoplatnená, pričom v takomto prípade pri opise služby je uvedený názov služby spolu s aktuálnou cenou pre konkrétneho Užívateľa. Službou sa rozumie online realitné služby, ktoré spoločnosť Positivitea poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Užívateľmi Webovej lokality a medzi Užívateľmi Webovej lokality a tretími osobami.

6. Objednávka služby obsahuje najmä nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, emailovú adresa, na ktorej je Užívateľ – Spotrebiteľ zastihnuteľný;
b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, emailovú adresa, na ktorej je Užívateľ – Objednávateľ zastihnuteľný;
c) hlavné funkcionality služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a služby,
d) celková cena služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
e) podľa potreby bankové spojenie a číslo účtu Užívateľa;
f) spôsob platby kúpnej ceny za objednanú službu;
g) podľa potreby spôsob dodania a doručenia služby, resp. spôsob sprístupnenia služby;
h) informácie o dĺžke trvania zmluvy (služby), ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy;
i) informácie o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Užívateľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre Užívateľa taký záväzok; ak nie je dohodnuté inak.

II.
Registrácia

1. Prvotná registrácia Užívateľa, ako aj súhlas Užívateľa s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky alebo sprístupnenie služby v požadovanom rozsahu.

2. Registráciu vykoná spoločnosť Positivitea bezodkladne po splnení vyššie uvedených podmienok zo strany Užívateľa. Pri registrácii Užívateľ potvrdí aj oboznámenie sa s VOP a ich prevzatie v elektronickej forme.

3. Užívateľ – Spotrebiteľ môže používať spoplatnené služby iba, ak má viac ako 16 rokov a zákon mu umožňuje uzatvárať právne záväzné zmluvy, uvedené sa neaplikuje, ak disponuje súhlasom zákonného zástupcu. Spoločnosť Positivitea pri predaji služieb Webovej lokality neskúma právnu spôsobilosť Užívateľa – Spotrebiteľa.

4. Užívateľ – Spotrebiteľ berie na vedomie, že všetky služby poskytované spoločnosťou Positivitea podstupuje podľa vlastného uváženia, bez nátlaku, slobodne, vážne a na vlastnú zodpovednosť, pričom jeho spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená a jeho zdravotný stav mu v tom nebráni.

5. Užívateľ v rámci registrácie pre používanie služieb Webovej lokality poskytuje spoločnosti Positivitea nasledovné základné údaje: Meno, Priezvisko, Email, Heslo, telefónne číslo, účet Facebook, účet Google

III.
Objednávka a jej odmietnutie

1. Objednávka služby sa doručuje prostredníctvom Webovej lokality, prípadne prostredníctvom príslušnej platobnej brány pri vykonaní úhrady kúpnej ceny.

2. Užívateľ doručením objednávky spoločnosti Positivitea deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny služieb ponúkaných na Webovej lokalite.

3. Spoločnosť Positivitea je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany Užívateľa.

4. Spoločnosť Positivitea je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ Užívateľ nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti Positivitea splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by Užívateľ plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou Positivitea.

5. Spoločnosť Positivitea informuje Užívateľa o odmietnutí objednávky do 7 dní odo dňa doručenia objednávky alebo vykonania úhrady kúpnej ceny služby prostredníctvom platobnej brány.

6. Spoločnosť Positivitea je povinná bezodkladne po prijatí objednávky od Užívateľa – Spotrebiteľa, najneskôr do začatia poskytovania služby Užívateľovi – Spotrebiteľovi, poskytnúť Užívateľovi – Spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. a potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z., ak bol poskytnutý.

IV.
Poskytovanie a využívanie služby

1. Spoločnosť Positivitea sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi službu bez právnych vád za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň akceptácie objednávky, pričom služba je Užívateľovi riadne poskytnutá pri jej aktivácii prostredníctvom Webovej lokality. Užívateľ je o aktivácii služby informovaný prostredníctvom emailu alebo užívateľského účtu pre Webovú lokalitu.

2. Spoločnosť Positivitea vykoná aktiváciu služby v deň vykonania úhrady kúpnej ceny služby prostredníctvom platobnej brány. Záväzok spoločnosti Positivitea poskytnúť službu riadne a včas je splnený aktiváciou služby v prospech Užívateľa.

3. Spoločnosť Positivitea môže plniť svoj záväzok voči Užívateľovi - Spotrebiteľovi aj čiastočne, ak Užívateľ - Spotrebiteľ s čiastočným plnením vyjadri súhlas. V prípade Užívateľa - Objednávateľa je čiastočné plnenie záväzku prípustné a Užívateľ - Objednávateľ nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť Positivitea nie je schopná poskytnúť službu v plnom rozsahu, o tejto skutočnosti bude Užívateľ vhodným spôsobom informovaný. Ak spoločnosť Positivitea nesplní svoj záväzok, pretože nemôže službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje Užívateľa - Spotrebiteľa a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa spoločnosť Positivitea a Užívateľ - Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

4. Pri využívaní Webovej lokality má Užívateľ možnosť zdieľať so spoločnosťou Positivitea informácie o tom, ako využíva dostupné služby. Táto informácia je spojená s užívateľským účtom, pričom umožňuje spoločnosti Positivitea poskytnúť Užívateľovi osobnejší zážitok, a pomáha spoločnosti Positivitea zlepšovať kvalitu a funkcie služieb.

5. Webová lokalita je dostupná celosvetovo, ale to neznamená, že všetky služby alebo funkcie služieb sú dostupné vo všetkých krajinách, alebo že obsah generovaný používateľmi dostupný cez služby, je vo všetkých krajinách legálny. K určitým službám (alebo k určitým funkciám služieb alebo obsahu) v určitých krajinách môže spoločnosti Positivitea prístup zablokovať. Je zodpovednosťou Užívateľa sa uistiť, že jeho používanie služieb je legálne v oblasti, kde ich používa. Webová lokalita a služby nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.

6. Niektoré služby alebo softvér tiež podlieha doplnkovým zmluvným podmienkam uvedených v iných dokumentoch vydaných spoločnosťou Positivitea. Akýkoľvek obsah, ktorý poskytne spoločnosť Positivitea Užívateľovi podlieha licencii a môžu sa naň vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky. Z času na čas sa môžu pridať nové ďalšie zmluvné podmienky, preto o ich vydaní bude Užívateľ informovaný prostredníctvom emailu alebo užívateľského účtu.

7. Služby a softvér (vrátane ich ľubovoľných častí alebo funkcií) môže spoločnosť Positivitea kedykoľvek modifikovať, aktualizovať, alebo prestať produkovať bez záväzkov voči Užívateľovi alebo komukoľvek inému. Avšak, pred uskutočnením zmeny spoločnosť Positivitea vyvinie úsilie, aby informoval Užívateľa o uvedenej skutočnosti. Rovnako spoločnosti Positivitea poskytne Užívateľovi primeraný čas na prevzatie jeho obsahu. Ak službu v celom jej rozsahu prestane spoločnosti Positivitea produkovať, potom Užívateľovi poskytne náhradu úmerne k nevyužitým poplatkom za tú službu, ktorú si predplatil, ak to okolnosti na strane spoločnosti Positivitea dovoľujú.

8. Spoločnosť Positivitea je jediným výlučným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva, nárokov a záujmov v spojitosti so službami a prípadným softvérom použitým pre Webovú lokalitu. Spoločnosť Positivitea si vyhradzuje všetky práva, ktoré neprináležia na základe zákona iným subjektom duševného vlastníctva.

9. Keď služby poskytujú úložný priestor, spoločnosť Positivitea odporúča, aby si Užívateľ pravidelne zálohoval svoj obsah. Spoločnosť Positivitea môže pre obsah Užívateľa vytvoriť primerané technické obmedzenia, napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné technické obmedzenia. Spoločnosť Positivitea môže pozastaviť poskytovanie služieb podľa vlastného uváženia, ak zaznamená, že Užívateľ používa Webovú lokalitu v rozpore so zákonom alebo s týmito VOP.

10. Ak v dokumentácii alebo konkrétnej licencii spojenej s Obsahovými súbormi nie je uvedené inak, Užívateľ môže používať, zobrazovať, modifikovať, reprodukovať a distribuovať akékoľvek Obsahové súbory. Užívateľ však nesmie distribuovať Obsahové súbory samostatne (t.j. za okolností, v ktorých Obsahové súbory tvoria primárnu hodnotu distribuovaného produktu) a nemôže uplatňovať práva vyplývajúce z ochranných známok k Obsahovým súborom alebo k dielam odvodených z Obsahových súborov.

11. Užívateľ súhlasí s tým, že služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie služby. Taktiež súhlasí s tým, že služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, správy a letáky a tiež, že táto komunikácia je súčasťou členstva v službe a že bude mať možnosť sa z nej odhlásiť.

12. Komunikácia medzi Užívateľmi, poprípade medzi Užívateľmi a tretími osobami alebo účasť na propagácii Užívateľov využívajúcich Webovú lokalitu, vrátane platby a akékoľvek iné podmienky, záruky súvisiace s takouto komunikáciou sa uskutočňujú výhradne medzi Užívateľmi, poprípade medzi Užívateľmi a tretími osobami. Užívateľ súhlasí, že Spoločnosť Positivitea nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek takýchto aktivít v dôsledku využívania Webovej lokality.

IVa.
Užívateľov obsah a správanie Užívateľa

1. Všetky práva a vlastníctvo Užívateľovho obsahu zostáva Užívateľovi. Spoločnosť Positivitea si nerobí žiadny právne nároky na vlastníctvo Užívateľovho obsahu umiestneného na Webovej lokalite.

2. Spoločnosť Positivitea vyžaduje od Užívateľa určité licencie, aby mohla prevádzkovať a spúšťať služby. Keď Užívateľ odovzdá nejaký obsah do služby, zaručuje spoločnosti Positivitea nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukovanie, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu (napr. kvôli lepšiemu predvedeniu Užívateľovho obsahu), verejnú prezentáciu a preklad obsahu podľa potreby v reakcii na akcie užívateľov. Táto licencia slúži iba na účely prevádzky a zlepšovania služieb spoločnosti Positivitea.

3. Spoločnosť Positivitea môže k obsahu Užívateľa pristupovať, zobrazovať ho alebo ho počúvať. Napríklad za účelom výkonu služieb, bude možno potrebné pristúpiť, zobraziť alebo vypočuť si Užívateľov obsah kvôli (a) reagovaniu na žiadosti o pomoc, (b) zisteniu, zabráneniu alebo inému riešeniu podvodu, bezpečnosti, nezákonnosti alebo technickým problémom, a (c) vykonaniu týchto VOP. Automatizované systémy spoločnosti Positivitea môžu analyzovať Užívateľov obsah pomocou techník, ako strojové učenie. K tejto analýze môže dôjsť pri odoslaní, prijatí, alebo ukladaní obsahu. Na základe tejto analýzy je spoločnosti Positivitea schopná zlepšovať služby.

4. Užívateľ môže licenciu na ním poskytnutý obsah zrušiť a kedykoľvek ukončiť práva spoločnosti Positivitea odstránením takéhoto obsahu zo služby. Avšak, niektoré kópie Užívateľovho obsahu môžu byť uchované ako súčasť pravidelných záloh spoločnosti Positivitea.

5. Užívateľ nie je povinný poskytovať spoločnosti Positivitea nápady, podnety alebo návrhy, resp. spätnú väzbu. Avšak, ak Užívateľ poskytnete spätnú väzbu, potom poskytuje spoločnosti Positivitea nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú licenciu, ktorá je sublicenčná a prenosná na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu spätnej väzby.

6. Užívateľ je zodpovedný za každú aktivitu, ktorá prebehne cez jeho užívateľský účet. Užívateľ má povinnosť ihneď upozornite zákaznícku podporu, ak zistí neoprávnené použitie svojho účtu. Užívateľ nesmie (a) zdieľať informácie o svojom účte (iba s oprávneným správcom účtu) alebo (b) používať účet inej osoby. Správca účtu môže používať informácie o Užívateľovom účte na to, aby riadil Užívateľove používanie a prístup k službám alebo softvéru.

7. Užívateľ má povinnosť využívať Webovú lokalitu zodpovedne v súlade s ust. § 420 Občianskeho zákonníka.

8. Služby, softvér a ani obsah, ktorý poskytuje spoločnosť Positivitea ako súčasť služieb, nesmie byť Užívateľom zneužívaný, napr. Užívateľ nesmie:
a) kopírovať, modifikovať, hosťovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať služby, softvér alebo obsah;
b) umožniť ani dovoliť iným používanie služby, softvéru alebo obsahu pomocou informácií o užívateľskom účte;
c) používať obsah alebo softvér, ktorý je súčasťou služieb na vytvorenie akéhokoľvek typu databázy;
d) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k službám akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré poskytla alebo schválila spoločnosť Positivitea;
e) obchádzať akýkoľvek prístup alebo používať nastavené obmedzenia na zamedzenie určitého používania služieb;
f) zdieľať obsah alebo sa správať tak, že to poškodzuje práva duševného vlastníctva iných, čo znamená autorské práva, osobnostné práva, majetkové práva, morálne práva, obchodnú známku, obchodný odev, patent, obchodné tajomstvo, nekalú súťaž, právo na súkromie, právo na publicitu a akékoľvek ďalšie vlastnícke práva;
g) odovzdávať alebo zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného, alebo je nenávistný;
h) vydávať sa za nejakú inú osobu alebo entitu, falošne vyhlasovať, či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite;
i) pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie služieb, softvéru alebo hardvéru;
j) rozrušovať, ničiť, narušovať alebo znemožňovať iným užívateľom používať služby (napr. sledovaním, zastrašovaním alebo obťažovaním iných, navádzaním iných na páchanie násilia alebo poškodzovaním menšín akýmkoľvek spôsobom);
k) zúčastňovať sa reťazových listov, pyramídových schém, rozosielania spamu, alebo iných nevyžiadaných správ;
l) umiestňovať reklamu akýchkoľvek produktov alebo služieb do služieb spoločnosti Positivitea, uvedené je možné vykonať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Positivitea;
m) aplikovať akúkoľvek hĺbkovú analýzu dát alebo podobný zber údajov a metód extrakcie v súvislosti so službami; alebo
n) porušovať príslušné právne predpisy.

9. Sankcia za porušenie zákazu podľa ods. 8 tohto článku je zrušenie alebo obmedzenie užívateľského účtu bez akejkoľvek kompenzácie alebo peňažnej náhrady.

10. Užívateľ odovzdaním svojho obsahu do služieb súhlasí s tým, že má: (a) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a zdieľanie svojho obsahu a (b) práva potrebné na udelenie licencií podľa týchto VOP.

11. Spoločnosť Positivitea nenesie zodpovednosť za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z Užívateľovho použitia služieb alebo softvéru prostredníctvom Webovej lokality. Služby alebo softvér môže Užívateľ používať a pristupovať iba na vlastné uváženie a riziko a iba Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek službám alebo k softvéru od spoločnosti Positivitea.

12. Spoločnosť Positivitea nenesie zodpovednosť voči Užívateľovi alebo komukoľvek inému za:
a) akúkoľvek stratu použiteľnosti, údajov, dôvery alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie;
b) akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie, založených na ľubovoľnej teórii zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, alebo vzniknutú z akéhokoľvek nároku, ktorý vyplýva z používania alebo súvisí s používaním alebo prístupom k službám alebo softvéru Webovej lokality.

13. Užívateľ môže kedykoľvek prestať používať služby alebo softvér dostupný na Webovej lokalite. Ukončenie účtu nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť akékoľvek nezaplatené poplatky.

14. Ak spoločnosť Positivitea ukončí tieto zmluvné podmienky z iných dôvodov než kvôli sporu, potom vyvinie primerané úsilie, aby upozornil Užívateľa na uvedenú skutočnosť, aspoň 30 dní pred ukončením prostredníctvom emailovej adresy.

15. Spoločnosť Positivitea môže kedykoľvek ukončiť právo Užívateľa pristupovať k službám a používať ich alebo softvér, ak:
a) Užívateľ poruší akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo bude konať spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemá v úmysle alebo nie je spôsobilý konať v súlade s týmito VOP;
b) Užívateľ nezaplatí včas poplatky za služby, ak nejaké vznikli;
c) sa to od spoločnosti Positivitea vyžaduje podľa zákona (napr. tam, kde poskytovanie služieb alebo softvéru pre Užívateľa je alebo sa stane nezákonným);
d) sa spoločnosť Positivitea rozhodne prestať poskytovať služby alebo softvér ako celok alebo sčasti (napr. ak sa pre spoločnosti Positivitea stane nepraktickým pokračovať v ponúkaní služieb v regióne Užívateľa kvôli zmene zákona); alebo
e) Užívateľov bezplatný účet bol dlhšiu dobu neaktívny.

16. Spoločnosť Positivitea môže pristupovať k informáciám alebo prezradiť informácie o Užívateľovi alebo Užívateľovom používaní služieb, (a) keď si to vyžaduje zákon; (b) aby spoločnosť Positivitea mohla odpovedať na Užívateľove žiadosti o zákaznícku servisnú podporu; alebo (c) keď si spoločnosť Positivitea, podľa vlastného uváženia, myslí, že je potrebné chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť spoločnosti Positivitea, užívateľov Webovej lokality alebo verejnosti.

V.
Ceny a platba za služby

1. Ceny uvedené na Webovej lokalite sú platné v čase uskutočnenia objednávky alebo vykonania úhrady kúpnej ceny služby prostredníctvom príslušnej platobnej brány. Cena služby v objednávke nezahŕňa akúkoľvek formu inštalácie služby alebo softvéru.

2. Spoločnosť Positivitea si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za služby. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky alebo vykonania úhrady kúpnej ceny služby prostredníctvom príslušnej platobnej brány. O zmene ceny služby informuje spoločnosť Positivitea vydaním alebo aktualizovaním nového cenníka (cien) na Webovej lokalite. Na zmenu ceny služby je možné sa informovať aj v spoločnosti Positivitea. Dňom vydania alebo aktualizácie nového aktuálneho cenníka (cien) nastáva účinnosť, t.j. záväznosť ceny uvedenej na Webovej lokalite.

3. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený príslušnou platobnou bránou na základe objednávky po vzniku povinnosti poskytnúť zmluvné plnenie. Pri objednávke alebo platbe za službu prostredníctvom platformy iOS alebo Android je faktúrou príslušný dokument, ktorý zasiela Užívateľovi poskytovateľ predmetnej platformy v súlade s platobnými podmienkami konkrétnej platobnej brány.

4. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou Positivitea ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za objednanú službu. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena (vrátane príslušnej dane, napr. DPH) pripísaná na účet spoločnosti Positivitea. Štandardný termín splatnosti je jeden (1) deň od prijatia objednávky spoločnosťou Positivitea, pokiaľ nie je dohodnuté inak prostredníctvom platobnej brány Webovej lokality.

5. Platba za službu prostredníctvom Webovej lokality sa vykonáva prostredníctvom platobnej brány Besteron, ktorá využíva on-line platby, ktoré sú obsiahnuté na webe www.besteron.sk/platobne-metody. V platobnej bráne bude mat používateľ možnosť voľby - platba cez bankové tlačidla alebo platba kartou.

6. Spoločnosť Positivitea nemá prístup k privátnym dátam Užívateľa. Spoločnosť Positivitea dostane iba zabezpečenou cestou potvrdenie o platbe a na jeho základe bude objednávka ihneď akceptovaná, resp. služba aktivovaná. Spoločnosť Positivitea si za platbu platobnou kartou účtuje manipulačný poplatok 0% z výšky objednávky, resp. kúpnej ceny služby, ak nie je v objednávke uvedené inak.

VI.
Zrušenie (storno) objednávky

1. Spoločnosť Positivitea je oprávnená zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, najmä z dôvodu nepravdivých údajov uvedených v objednávke, alebo ak sa služba už neposkytuje alebo je vyčerpaná. V prípade, ak takáto situácia nastane, Užívateľ bude ihneď informovaný spoločnosťou Positivitea za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Užívateľ zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny a nedošlo k dohode o ďalšom postupe, bude mu táto finančná čiastka vrátená do 14 dní.

2. Spoločnosť Positivitea je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyčerpania počtu aktivácii pre danú službu, nedostupnosti služby alebo softvéru, alebo ak spoločnosť Positivitea prerušila poskytovanie služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, nie je schopná dodať (aktivovať) službu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na Webovom portály. Spoločnosť Positivitea je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať Užívateľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za služby dohodnuté v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Užívateľom.

3. Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne pre Užívateľa - Spotrebiteľa:

i) Užívateľ - Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, t.j. ak v lehote stanovenej týmito VOP nebola spoplatnená služba aktivovaná. Užívateľ - Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to do štrnástich (14) dní odo dňa kedy mu mala byť príslušná spoplatnená služba aktivovaná. Odstúpením Užívateľa - Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva (objednávka) od začiatku zrušuje. Užívateľ – Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky), ak mu bola príslušná spoplatnená služba aktivovaná, napr. po úhrade kúpnej ceny služby prostredníctvom platobnej brány. Nemožnosť odstúpenia podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na prípad, keď služba bola aktivovaná, avšak Užívateľ ju nevyužil, pričom mohol ju využiť prostredníctvom Webovej lokality.

ii) Užívateľ - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky) v prípade, ak cena predaja služby alebo poskytnutia služby závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré spoločnosť Positivitea nemôže ovplyvniť.

iii) Užívateľ - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (objednávky) v prípade, ak je služba vytvorená podľa osobitných požiadaviek Užívateľa - Spotrebiteľa alebo je služba určená osobitne pre jedného Užívateľa - Spotrebiteľa, alebo ide o službu, ktorú vzhľadom na jej vlastnosti nemožno vrátiť.

iv) Spoločnosť Positivitea je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Užívateľovi - Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy (objednávky) alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov.

v) Spoločnosť Positivitea je povinná vrátiť Užívateľovi - Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Užívateľ - Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa - Spotrebiteľa dohodnúť sa so spoločnosťou Positivitea na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Užívateľovi - Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

vi) Spoločnosť Positivitea nie je povinná uhradiť Užívateľovi - Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Užívateľ - Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob vrátenia platby, ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný spoločnosťou Positivitea.

vii) Ak Užívateľ – Spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť spoločnosti Positivitea cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spoločnosti Positivitea oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty služby.

viii) V súlade s § 4 ods. 6 písm. a) alebo § 4 ods. 8 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Objednávky) Užívateľ - Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy (Objednávky) po úplnom poskytnutí služby.

4. Pri odstúpení od zmluvy (objednávky) môže Užívateľ – Spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý je uvedený nižšie:
____________________________________________________________________________


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnost: Positivitea s. r. o., so sídlom: Gregorovej 3142/2, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 510 283, DIČ: 2121404142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150012/B, e-mail: info@parking.sk.:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ________________________________________________________.
– Dátum objednania/dátum prijatia* _______________________________________________.
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* _____________________________________.
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ______________________________________________.
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ________.
– Dátum ___. ___. __________.
* Nehodiace sa prečiarknite.

________________________________________________________________________________

5. Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Užívateľa - Objednávateľa:

i) Užívateľ - Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť Positivitea poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito VOP.

VII.
Záručná doba

1. Spoločnosť Positivitea poskytuje na službu zakúpenú Užívateľom záruku podľa všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike, t.j. ak nie je zákonom stanovená kratšia doba, tak záručná doba pre Užívateľa je časové obdobie počas ktorej je príslušná služba aktivovaná, napr. 30 dní, 2 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok, ak nie je na Webovej lokalite stanovené inak.

2. Záručná doba začína plynúť dňom aktivácie služby.

3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že používanie Služby je výhradne na jeho vlastné riziko, a že spoločnosť Positivitea, jej zamestnanci, partneri a poskytovatelia licencie nedávajú žiadnu záruku, že Služba bude spĺňať požiadavky Užívateľa.

VIII.
Reklamácia

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon Užívateľa smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady poskytnutej služby (obsahové alebo funkčné vady). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo emailom na info@parking.sk., pričom je potrebné priložiť aj stručný opis vád spoplatnenej služby.

2. Reklamácia k spoplatneným službám sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa aktivácie spoplatnenej služby.

3. V prípade akceptácie reklamácie bude pri prvej príležitosti spoplatnená služba upravená alebo pozmenená.

4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Positivitea je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou Positivitea môže Užívateľ namiesto odstránenia vady požadovať aktiváciu inej služby v obdobnej hodnote ako spoplatnená služby, ktorá vykazuje vady, ak tým spoločnosti Positivitea nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Spoločnosť Positivitea môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za službu bez vád, ak to Užívateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má Užívateľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

IX.
Ochrana osobných údajov

1. Podmienky spracovania osobných údajov (GDPR) sú spracované samostatne na webovej stránke http://parking.sk/gdpr/.

X.
Súhlas s VOP

1. Užívateľ pri uzavretí alebo odoslaní objednávky služby prostredníctvom Webovej lokality potvrdzuje spoločnosti Positivitea súhlas s týmito VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami).

2. Spoločnosť Positivitea si vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zmeniť tieto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Užívateľa v súlade s normami práva Slovenskej republiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich umiestnením na Webovej lokalite.

3. Užívateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi plne súhlasí, čo predstavuje prejav vôle, ktorý je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný.

XI.
Spory a orgány dohľadu

1. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP, ako aj na všetky nadväzujúce právne vzťahy medzi zmluvnými stranami je daná výlučná právomoc slovenských súdov v zmysle ust. § 37e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, pričom miestna príslušnosť slovenských súdov je daná v zmysle ust. § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Strany vykonali voľbu právomoci prostredníctvom týchto VOP v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Zmluvné strany vykonali voľbu práva v súlade s článkom 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pričom rozhodným právom je hmotnoprávna úprava Slovenskej republiky.

2. Užívateľ - Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosti Positivitea so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@parking.sk.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Positivitea vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Positivitea porušila jeho práva. Ak spoločnosť Positivitea odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Užívateľ - Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“), pričom týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Užívateľ - Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Užívateľ – Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Užívateľom - Spotrebiteľom a spoločnosťou Positivitea, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Užívateľa - Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

5. Dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti.

6. Slovenská obchodná inšpekcia má nasledovné inšpektoráty: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava; Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1; Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj adresa: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1; Inšpektorát SOI pre Košický kraj, adresa: Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

XII.
Cookies

1. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ten v ust. § 55, odseku 5) hovorí, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

2. Webová lokalita používa súbory cookies. Prehliadaním Webovej lokality vyjadrujete súhlas s ich používaním.

3. Podľa odporúčania Európskej komisie:
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Sankcie za nesplnenie povinnosti by mal podľa zákona ukladať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Medzi sankciami a ich výškami však nie je uvedené porušenie § 55 odseku 5.


XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť Positivitea si vyhradzuje právo plniť záväzok voči Užívateľovi aj prostredníctvom zmluvných partnerov.

2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webovej lokalite.

Znenie platné ku dňu 11. 5. 2021

×